فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٢٣: دشنام یار جان دگر می دهد مرا

از آفــتــاب عــشــق نــگــردیـد رنــگ مــنآتـش چـه پـخـتـگـی بـه ثـمر می دهد مرا؟نیرنـگ چـرخ، چـون گـل رعـنـا درین چـمـنخـــون دل از پـــیــالـــه زر…

از آفــتــاب عــشــق نــگــردیـد رنــگ مــنآتـش چـه پـخـتـگـی بـه ثـمر می دهد مرا؟
نیرنـگ چـرخ، چـون گـل رعـنـا درین چـمـنخـــون دل از پـــیــالـــه زر مــی دهــد مـــرا
شوخی که زهر چشم ز من داشتی دریغصـائب بــه الـتـمـاس شـکـر مـی دهـد مـرا
دشــنــام یـار جــان دگــر مــی دهــد مــراایـن زهـر پـرورش بـه شـکـر مـی دهـد مـرا
زلــف دراز دســت تـــو مــی آردم بـــه دامچندان که چشم شوخ تو سر می دهد مرا
آن مـوجـه ام کـه بــحـر پــر آشـوب روزگـاردر هر شـکـسـت، بـال دگـر مـی دهـد مـرا
اکـنون کـه آب شـد صـدف من ز تـشـنگیابـــر بـــهـــار، آب گـــهــر مـــی دهــد مـــرا
مـاننـد لـالـه، سـوخـتـه نـانی اسـت روزیمآن هم فـلـک بـه خـون جـگـر مـی دهد مـرا
سـیرسـت چـشـم ذره مـن، ورنه آسـمـانچــون آفـتــاب زر بــه سـپــر مـی دهـد مـرا
فـارغ ز تـوشـه ام کـه دل آتــشـیـن عـنـاناز خـــار راه، زاد ســـفـــر مــی دهــد مـــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج