فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٢٢: مرا که دست به خواب است وقت گل چیدن

مرا که دست به خواب است وقت گل چیدنچـه دل گـشـایـدم از گـرد بـاغ گـردیدن؟نــظــر ز روی تــو خــورشــیـد بــرنـمــی دارداگر چـه خوب تـر از خود نمی تـوان…

مرا که دست به خواب است وقت گل چیدنچـه دل گـشـایـدم از گـرد بـاغ گـردیدن؟
نــظــر ز روی تــو خــورشــیـد بــرنـمــی دارداگر چـه خوب تـر از خود نمی تـوان دیدن
دو شـیوه اسـت گل و نرگس ریاض بـهشـتشـنـیـدن و نـشـنـیـدن، نـدیـدن و دیـدن
بـپـوش چـشـم ز اوضـاع روزگـار کـه نـیسـتلبـاس عـافـیتـی بـه ز چـشـم پـوشـیدن
ریـاض حـسـن تـرا دوربـاش حـاجـت نـیسـتکه دست می رود ازکار، وقت گل چیدن
مـخـند هرزه کـه از عـمـر صـبـح روشـن شـدکه تـیغ رشـتـه عمرسـت هرزه خـندیدن
تـــــوان ز غــــره آغــــاز کــــارهــــا صـــــائببـه روشـنایی دل، سـلخ عـاقـبـت دیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج