فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٢٢: شب دوشینه ما بیدار بودیم

شــب دوشـیـنـه مـا بــیـدار بــودیـمهمه خـفتـند و ما بـر کار بـودیمحــریـف غــمـزه غــمـاز گــشــتــیـمنـــدیــم طـــره طـــرار بـــودیــمبـه گـرد نـق…

شــب دوشـیـنـه مـا بــیـدار بــودیـمهمه خـفتـند و ما بـر کار بـودیم
حــریـف غــمـزه غــمـاز گــشــتــیـمنـــدیــم طـــره طـــرار بـــودیــم
بـه گـرد نـقـطـه خـوبـی و مـسـتـیبه سر گردنده چون پرگار بودیم
تـو چون دی زاده ای بـا تـو چه گویمکـه بـا یـار قـدیـمـی یـار بـودیـم
مثـال کـاسـه های لـب شـکـسـتـهبــه دکـان شــه جــبــار بــودیـم
چـرا چـون جـام شـه زرین نـبـاشـیمچـو انـدر مـخـزن اسـرار بـودیـم
چــرا خــود کــف مــا دریـا نـبــاشــدچــو انـدر قـعـر دریـابــار بــودیـم
خمش باش و دو عالم را به گفت آرکز اول گفـت بـی گفـتـار بـودیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج