فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٢١: می در پیاله خون جگر می شود مرا

مـی در پــیـالـه خـون جـگـر مـی شـود مـرابــاد مــراد، مـوج خــطــر مـی شــود مــراگـــر از در گـــشـــاده دل خـــلــق وا شـــوددل بـسـتـه از گـشـادن …

مـی در پــیـالـه خـون جـگـر مـی شـود مـرابــاد مــراد، مـوج خــطــر مـی شــود مــرا
گـــر از در گـــشـــاده دل خـــلــق وا شـــوددل بـسـتـه از گـشـادن در می شـود مـرا
ریـزنـد خــار اگــر بــه ره مـن، چــو گــردبــاددر قــطــع راه، بــال دگــر مـی شــود مـرا
چـون گل درین حدیقه که جـای قرار نیستبـرگ نشـاط، بـرگ سـفـر مـی شـود مـرا
بر من چو کبک نیست گران، سختی جهانشـادی فـزون ز کوه و کـمر می شـود مرا
گر روزها چـو شـمع خـموشـم عـجـب مدانخـرج نفـس بـه آه سـحـر مـی شـود مـرا
وصـل گـهـر، صـدف ز جـبـین گـشـاده یافـتدر زخــم، آب تــیـغ گــهـر مـی شــود مـرا
آییـنـه مـی بـرد کـجـی از نـقـش هـای کـجعـیب کسـان بـه دیده هنر می شـود مرا
کــرده اســت بــی نـیـاز مــرا درد احــتــیـاجکز عکس چهره خاک چو زر می شود مرا
گــر بــی حــجــاب یـار درآیـد بــه خــانــه امچـشم از حـجـاب، حلقه در می شود مرا
گــر تــیــغ آبـــدار شــود خــار ایــن چــمــنچـون گل رخ گشـاده سـپـر می شود مرا
از بـیـم چـشـم بـد، دهـنـی تـلـخ مـی کـنرغبـت چـو مور اگر بـه شکر می شود مرا
صـائب فـکـند اگر چـه هنر نان من بـه خـونرغبـت همان به کسب هنر می شود مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج