فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢١: به پیش باد تو ما همچو گردیم

بـه پـیش بـاد تـو مـا همچـو گـردیمبـدان سو که تو گردی چون نگردیمز نـور نـوبــهـارت ســبــز و گــرمـیـمز تأثـــیــر خــزانــت ســرد و زردیــمز عـکس حـل…

بـه پـیش بـاد تـو مـا همچـو گـردیمبـدان سو که تو گردی چون نگردیم
ز نـور نـوبــهـارت ســبــز و گــرمـیـمز تأثـــیــر خــزانــت ســرد و زردیــم
ز عـکس حـلم تـو تـسـلیم بـاشـیمز عـکـس خـشـم تـو انـدر نـبـردیـم
عـدم را بـرگـمـاری جـمـلـه هیچـیمکـرم را بــرفـزایـی جــمـلـه مـردیـم
عـدم را و کـرم را چـون شـکسـتـیجـــهــان را و نــهــان را درنــوردیــم
چـو دیدیم آنچ از عـالم فزون اسـتدو عالم را شـکسـتـیم و بـخـوردیم
بـه چشم عاشقان جـان و جـهانیمبـه چـشم فاسـقان مرگیم و دردیم
زمـسـتــان و تـمـوز از مـا جـدا شـدنه گرمیم ای حـریفان و نه سـردیم
زمستان و تموز احوال جسم استنه جسمیم این زمان ما روح فردیم
چـو نطـع عشـق خـود ما را نمودیبـه مـهـره مـهر تـو کـاسـتـاد نـردیم
چو گفتی بـس بـود خاموش کردیماگــر چــه بــلــبــل گــلـزار و وردیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج