فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٢٠: غمگین نیم که خلق شمارند بد مرا

غـمگـین نیم کـه خـلـق شـمارند بـد مرانزدیک می کند بـه خـدا، دسـت رد مراگو دیگری مکن طلب من، که لطف حـقهـر روز پـنـج بـار طـلـب مـی کـنـد مـراکـیـفــیـ…

غـمگـین نیم کـه خـلـق شـمارند بـد مرانزدیک می کند بـه خـدا، دسـت رد مرا
گو دیگری مکن طلب من، که لطف حـقهـر روز پـنـج بـار طـلـب مـی کـنـد مـرا
کـیـفــیـتــم چــو بــاده انـگـور شــد زیـادچـندان که زد بـه فرق، حـوادث لگد مرا
شد جوش خلق پرده چشم خداشناسغــافـل ز بــحــر کـرد هـجــوم زبــد مـرا
می ریخـت اشـک گـرم ز مژگـان آفـتـابروزی کــه بــود آیــنــه زیــر نــمــد مــرا
تـرسـانده اسـت چـشم مرا خـار انتـقامبــازی نـمـی دهـد گـل روی سـبـد مـرا
چون لعل اگر چه در جـگر سنگ خاره اماز نــور آفــتــاب مــدد مــی رســد مــرا
قـارون شـدم ز داغ، همـانا درین بـسـاطعشق تو یافته است همین معتمد مرا
چـندان که پـا ز کوی خرابـات می کشمآب روان حــکــم قــضــا مــی بــرد مــرا
صــائب مـیـان تــازه خــیـالـان اصـفـهـانبس بـاشد این غزل، گل روی سبد مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج