فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٧٢٠: ز عشق صبر تمنا نمی توان کردن

ز عـشـق صـبــر تـمـنـا نـمـی تـوان کـردنقـــرار در دل دریــا نــمــی تـــوان کـــردنز صدق شـد دهن صبـح پـر ز خـون شفقبـه حرف راست دهن وا نمی تـوان کرد…

ز عـشـق صـبــر تـمـنـا نـمـی تـوان کـردنقـــرار در دل دریــا نــمــی تـــوان کـــردن
ز صدق شـد دهن صبـح پـر ز خـون شفقبـه حرف راست دهن وا نمی تـوان کردن
به سنگ خاره عبث تیشه می زند فرهادبـه زور در دل کـس جـا نمی تـوان کـردن
مــرا ز آیــنــه روی یــار چـــون طـــوطـــیبه حرف و صوت دل آسا نمی توان کردن
چــه گـل تــوان ز رخ یـار بــا حـیـا چـیـدن؟بـه چشم بـسته تماشا نمی توان کردن
مـتـاب روی ز اهل سـخـن کـه طـوطـی راز پــشـت آیـنـه گـویـا نـمـی تــوان کـردن
مـیـسـرسـت جـلـا تـا بـه سـرمـه عـبـرتنظـر سـیه بـه تـمـاشـا نمی تـوان کـردن
ز آسـمـان و زمـیـن هـسـت تـا اثـر بـر جـاز دود و گـرد نـظــر وا نـمـی تــوان کـردن
بـسـاز بـا غـم جـانان کـه تـرک وصـل گهربــه تــلـخـرویـی دریـا نـمـی تــوان کـردن
دل دو نیم بـه دسـت آر چـون قـلم صـائبکه قـطـع راه بـه یک پـا نمی تـوان کـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج