فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧١

ای جــمـالــت آیـتــی از صــنـع رب الــعــالــمـیـنبـــــاد بـــــر روی تـــــو از ایــــزد هــــزاران آفــــریــــنتـو چـنان شـاهی کـه در منشـور دولت…

ای جــمـالــت آیـتــی از صــنـع رب الــعــالــمـیـنبـــــاد بـــــر روی تـــــو از ایــــزد هــــزاران آفــــریــــن
تـو چـنان شـاهی کـه در منشـور دولت درج کـردعـشـق تـو عـشـاق را انـتـم عـلـی الـحـق الـمـبـیـن
مـاه بــا خـورشـیـد جـمـشـیـد و سـپــاه اخـتـرانپــیـش روی خـوب تــو چــون آسـمـان بــوسـد زمـیـن
شـکـر از پـسـتـه روان و سـحـر در نـرگـس عـیانمــاه طــالــع در رخ و خــورشــیـد تــابــان در جــبــیـن
در رخ خــوب تــو پــیـوســتــه قــمــر بــا آفــتــابدر لــب لــعــل تــو آغــشــتــه شــکــر بــا انـگــبــیـن
صورتی در لطف همچون روح (و) هر دم می نهداز مــعــانــی گــنــجــهـا در چــشــم او جــان آفــریـن
آنـکـه بــا نـقـاش کـن بـر لـوح هـسـتـی زد قـلـمدر نــگــارســتـــان دنــیــا صــورتــی یــابـــد چــنــیــن
عـالم از وی همچـو جـنت جـنت از وی پـر ز حـورخــانـه از رویـش پــر از گـل جــامـه زو پــر یـاسـمـیـن
حـــورگــاه بـــوســه در جـــنــت در دنــدان خــوددر لـب لـعـلـش نـشـانـد هـمـچـو نـقـش انـدر نـگـیـن
دســت قــدرت بـــر نــیــاورد از بــرای جــان و دلمــثــل او اعــجــوبـــه یــی در کــارگــاه مــا و طــیــن
نــاوکـــی از غـــمــزه دارد ابـــروی او در کـــمــانلــشــکــری از فــتــنـه دارد چــشــم او انـدر کــمـیـن
گیسـوی عـنبـرفشـان تـاری تـر از ظـلمات شـکروی خــوبــش بــی گـمـان روشــن تــر از نـور یـقـیـن
چـــون گــریــبـــان افــق وقــت طــلــوع آفــتـــابپـــای او در عــطــف دامــن دســـت او در آســتـــیــن
در ســخــن مـعـنـی لـفـظــش مـایـه آب حــیـاتگــرد رخ مــضــمــون خــطــش نـزهـت لــلــنـاظــریـن
در لـفـظـش را گـهـرچـین گـوش جـان عـاشـقـانروی خــوبــش را مـگــس ران شــهـپــر روح الــامـیـن
پــرتــو انـوار رویـش آفــت عــقــلـســت و هـوشســکــه دیـنـار حــســنـش رحــمــت لــلــعــالــمــیـن
لـعـل او شـهـد شــفـا و نـطـق او شــمـع هـدیروی او نــور مــبـــیــن و زلــف او حــبـــل الــمــتــیــن
عـطـر زلـف عـنبـرینش رشـک بـوی مـشـک نـابپــشــت پــای نــازنــیــنــش بـــه ز روی حــور عــیــن
چــون لـب مـعـشـوق از شـیـریـنـی نـامـش گـزددر کــتـــابـــت مــرزبـــان خـــامــه را دنــدان شـــیــن
طــوطــی جــان را بــگـو مـنـقــار از دل کــن بــیـاچــون نـگـار بــی دهـان از لـب شــکـر بــارد بــچــیـن
تـرک تـازی گـو کـه پـشـت پــا ز عـشـق او زدنـدمــشــک مــویـان خــتــن بــر روی بــت رویـات چــیـن
در لـطـافـت چـون عـرق بــر جـسـم او نـبـود اگـرزآب حــیـوان شـبــنـم افـشــانـد هـوا بــر یـاســمـیـن
عــقــل در بــازار او در کـیـســه دارد نـقــد قـلـبکـــفـــر انـــدر راه او بــــر پــــشـــت دارذ بــــار دیـــن
بــر ســمـنـد کــامـرانـی مـی خــرامــد شــاه وارگــاه در بـــســتــان مــهــر و گــاه در مــیــدان کــیــن
مــاه رویـان چــاکــران و پــادشــاهـان بــنــدگــانعـشـق بـازان بـر یـسـار و جـان فـشـانـان بـر یـمـیـن
بـا چـنین ملک و ولـایت بـا چـنین خـیل و حـشـمبــا گـدایـان هـم وثــاق و بــا فــقــیـران هـمـنـشــیـن
صـورتـی دارد که در وی خـیره گردد چـشـم عقلدیـده مــعــنــی خــود روشــن کــن و رویـش بــبــیـن
بـر در او بـاش و مـی دان زیر پـای خـود بـهشـتدر ره او پــوی و مـی خــوان نـعــم اجــرالــعــامـلــیـن
عــاشــقــان روی خــوبــش از نـعــیـم دار خــلــدچــون فـرشـتــه فـارغـنـد از خـوردن عـجــل سـمـیـن
دسـتــشـان افـلـاک را چـون نـعـل دارد زیـر پــایحــکــمــشــان اجــرام را چــون مــرکــب آرد زیـر زیـن
عـاشـقـان را قـال نـبـود، حـال بـاشـد نـقـد وقـتزردیــی بـــر رخ عـــیـــان وانـــدهـــی در دل دفـــیــن
آفــتـــاب گــرم رو در خــانــه دارد چــون خــوهــدشــیــر گــردون از بــرای دفــع ســرمــا پــوســتــیــن
سـیـف فـرغـانـی سـنـائی وار ازین پـس نـزد مـا«چون سخن زآن زلف و رخ گویی مگو از کفر و دین »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج