فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧١٩: گرفتم این که نظر باز می توان کردن

گـرفــتــم ایـن کـه نـظــر بــاز مـی تــوان کـردنبـه بـال چشم چه پرواز می توان کردن؟کــلــاه گــوشــه هــمــت اگــر بـــلــنــد افــتــدبـه مطـلب دو ج…

گـرفــتــم ایـن کـه نـظــر بــاز مـی تــوان کـردنبـه بـال چشم چه پرواز می توان کردن؟
کــلــاه گــوشــه هــمــت اگــر بـــلــنــد افــتــدبـه مطـلب دو جـهان ناز می تـوان کـردن
کــبـــاب آتـــش رخـــســار اگــر نــســازی، دلســپــنـد شــعـلـه آواز مـی تــوان کـردن
اگر چه سینه من چاک چاک چون قفس استخــزیــنــه گــهــر راز مــی تـــوان کــردن
ز مـوج بــاده اگــر نـاخــنـی بــه دســت افــتــدچه عقده ها که ز دل باز می توان کردن
هــنــوز از کــف خـــاکــســتـــر فــســرده مــنهــزار آیــنــه پـــرداز مــی تـــوان کـــردن
بــه بــال و پــر نـشـود راه عـشــق اگـر کـوتــاهز دل تــهــیــه پـــرواز مــی تــوان کــردن
ز سـوز عـشـق زبـان را اگـر نـصـیـبـی هـسـتچـو شـمع در دهن گـاز می تـوان کـردن
تـــمــام درد و ســـراپـــای زخـــم نــاســوریــمبــه روی مـا در دل بــاز مـی تـوان کـردن
شــکــار مـا بــه تــوجــه اگــر نـخــواهـی کــردبــه نـاوک غــلـط انـداز مـی تــوان کـردن
نمانده از شـب آن زلف اگـر چـه پـاسـی پـیشهــنــوز درد دل آغــاز مــی تــوان کــردن
ز اهل عـشـق پـسـندیده نیسـت بـی رحـمـیوگـرنه خـون بـه دل نـاز مـی تـوان کـردن
عــلــاج ســیـنــه مــجــروح خــویـش را صــائبز سـیر سـینـه شـهبـاز مـی تـوان کـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج