فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧١٩: شد استخوان ز دور فلک توتیا مرا

شــد اســتـــخــوان ز دور فــلــک تــوتــیــا مــرابــاری دگــر نــمــانــد دریــن آســیــا مــرادرویــشـــیــم بـــه ســـایــه دیــوار مـــی بـــردهـ…

شــد اســتـــخــوان ز دور فــلــک تــوتــیــا مــرابــاری دگــر نــمــانــد دریــن آســیــا مــرا
درویــشـــیــم بـــه ســـایــه دیــوار مـــی بـــردهـر چــنـد زیـر بــال خــود آرد هـمــا مــرا
فــارغ ز کــام هـر دو جــهـانـم کـه کـرده اســتحــیـرانـی جــمــال تــو بــی مــدعــا مـرا
در یتـیم را چـه شـنـاسـد صـدف کـه چـیسـت؟سـهل اسـت اگـر سـپـهر نـدانـد بـها مـرا
مهمان کـشـت خـویشـم، اگر نیک اگر بـدسـتحـاشـا کـه هیچ شـکـوه بـود از قـضـا مرا
خشم است خوردن من و عیب است پوششمایـن اســت از زمـانـه لـبــاس و غــذا مـرا
در مــعــنـیـم فــقــیـر و بــه صــورت تــوانــگــرمچـون غنچـه هست خرقه بـه زیر قبـا مرا
پـــای بـــه خـــواب رفـــتـــه کــوه تـــحـــمــلــمنـتــوان بــه تــیـغ کــرد ز دامـن جــدا مـرا
از کـوه غــم اگـر چــه دو تــا گـشــتــه قـامـتــمنـشـکـسـتـه اسـت آبــلـه در زیـر پـا مـرا
خــون در تــلــاش جــامــه الــوان نـمـی خــورمسالی بس است کعبه صفت یک قبا مرا
از چــرخ مــنــت پـــر کــاهــی نــمــی کــشــمگـر اسـتـخـوان ز درد شـود کـهـربــا مـرا؟
از سـایـه ام اگـر چــه بــه دولـت رسـنـد خـلـقیک مشت استـخوان نبـود چـون هما مرا
صـائب نـبـسـتـه اسـت کـسـی پـای سـیر مـنزنـدان شــده اســت بــنـد گـران وفـا مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج