فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧١٩: از آن باده ندانم چون فنایم

از آن بـــاده نــدانــم چـــون فـــنــایــماز آن بـی جـا نـمـی دانـم کـجـایـمزمــانــی قــعـــر دریــایــی درافـــتـــمدمـی دیگـر چـو خـورشـیدی بـرآیم…

از آن بـــاده نــدانــم چـــون فـــنــایــماز آن بـی جـا نـمـی دانـم کـجـایـم
زمــانــی قــعـــر دریــایــی درافـــتـــمدمـی دیگـر چـو خـورشـیدی بـرآیم
زمــانـی از مـن آبــســتــن جــهـانـیزمانی چـون جـهان خـلـقـی بـزایم
چـو طوطی جـان شکر خـاید بـه ناگهشوم سرمست و طوطی را بخایم
بــه جـایـی درنـگـنـجـیـدم بــه عـالـمبــجــز آن یـار بــی جــا را نـشـایـم
مـنـم آن رنـد مـسـت سـخـت شـیـدامـیـان جــمـلـه رنـدان هـای هـایـم
مــرا گــویـی چــرا بــا خــود نــیــایـیتـو بـنما خـود کـه تـا بـا خـود بـیایم
مــرا ســایــه هــمــا چـــنــدان نــوازدکه گویی سـایه او شـد من همایم
بـدیدم حـسن را سرمست می گفتبــلــایـم مـن بــلــایـم مـن بــلـایـم
جـوابـش آمـد از هـر سـو ز صـد جـانتــرایــم مــن تــرایــم مــن تــرایــم
تو آن نوری که با موسی همی گفتخــدایـم مـن خــدایـم مـن خـدایـم
بـگفـتـم شـمس تـبـریزی کیی گفـتشـمـایم من شـمـایم من شـمایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج