فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧١٨: پیچیده است دست تو دست کلیم را

پـیچـیده اسـت دسـت تـو دست کلیم رادر حــقـه کـرده لـعــل تــو در یـتــیـم راموج از حـقـیقـت گهر بـحـر غـافـل اسـتحـادث چـگـونـه درک نـمـایـد قـدیـم را…

پـیچـیده اسـت دسـت تـو دست کلیم رادر حــقـه کـرده لـعــل تــو در یـتــیـم را
موج از حـقـیقـت گهر بـحـر غـافـل اسـتحـادث چـگـونـه درک نـمـایـد قـدیـم را؟
در قتل ما بـه نرگس خود مصلحت مبـینکـاندیشـه صـحـیح نبـاشـد سـقـیم را!
دریاست داغ حوصله من، که چون صدفمی پـرورم بـه دست تـهی صد یتیم را
مخصوص اهل حـال بـود گوشمال عشقآتـش دهد فشار، گل خـوش شمیم را
گـرد خـجـالت از رخ سـایل کـه می بـرد؟شـــرم کـــرم اگــر نــگــدازد کــریــم را
فقر سیاهرو محـک بـخـل و همت اسـتمـحــتــاج از کـریـم شــنـاســد لئیـم را
صـائب ز بـنده های بـاخـلـاص می شـودهر کس به یک طرف نهد امید و بیم را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج