فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧١٧: چو آب آهسته زیر که درآیم

چـــو آب آهـــســـتـــه زیــر کـــه درآیــمبــه نــاگــه خــرمــن کــه درربــایــمچــکــم از نــاودان مــن قــطــره قــطــرهچـو طـوفـان من خـراب صـد س…

چـــو آب آهـــســـتـــه زیــر کـــه درآیــمبــه نــاگــه خــرمــن کــه درربــایــم
چــکــم از نــاودان مــن قــطــره قــطــرهچـو طـوفـان من خـراب صـد سـرایم
ســرا چــه بــود فــلـک را بــرشــکـافــمز بــی صــبــری قـیـامـت را نـپــایـم
بــــلــــا را مـــن عــــلـــف بــــودم ز اولولــیـک اکــنـون بــلــاهـا را بــلــایـم
ز حـــبـــس جـــا مــیــابـــا دل رهــایــیاگـر مـن واقــفــم کـه مـن کـجــایـم
سـر نخـلم ندانی کـز چـه سـوی اسـتدر ایـن آب ار نـگـونـت مـی نـمـایـم
نه قـلـمـاشـی اسـت لـیکـن مـاند آن رانه هجوی می کنم نی می ستایم
دم عشق است و عشق از لطف پنهانولـی مـن از غـلـیـظـی هـای هـایم
مــــگــــو کــــه را اگــــر آرد صــــدایـــیکـه ای کـه نامـدی گـفـتـی کـه آیم
تــو او را گــو کــه بــانــگ کــه از او بــودزهـی گــویـنــده بــی مــنــتــهـایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج