فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧١٧: در گردش آورید می لعل فام را

در گـــردش آوریــد مـــی لـــعـــل فـــام رازین بـیش خـشک لب مپـسندید جـام راتـاچـون شـفـق مدام رخـت لاله گـون بـودبی باده مگذران چو فلک صبح و شام راغ…

در گـــردش آوریــد مـــی لـــعـــل فـــام رازین بـیش خـشک لب مپـسندید جـام را
تـاچـون شـفـق مدام رخـت لاله گـون بـودبی باده مگذران چو فلک صبح و شام را
غـافـل مـشـو کـه وقـت شـناسـان نوبـهارچـون لـالـه بــر زمـیـن نـنـهـادنـد جـام را
هر کس بـه خـون دل ز می ناب صلح کردمـحــکـم گـرفـت دامـن عــیـش مـدام را
آمد ز زیر سـنگ بـرون هر دلی کـه ریخـتبــر خـاک، مـیـوه هـای تــمـنـای خـام را
دادیـم عـارفـانـه چـو مـنـصـور تــن بــه دارکــردیـم نــقــد، روضــه دارالــســلــام را
بــر تــیـغ کـوه سـیـنـه فـشـارد ز انـفـعـالکـبــکـی کـه آورد بــه نـظــر آن خــرام را
آنجـا که دوربـینی رشک اسـت، عاشـقانامـسـاک مـی کـنـنـد ز جــانـان پــیـام را
دل را بــه زور عــشــق رهـانـدیـم از بــدنبــا خــود بــه زیـر خــاک نـبــردیـم دام را
عیب من از شمار برون است و از حسابصائب ز چـشـم خـلق بـپـوشم کدام را؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج