فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧١٦: عارف متابعت نکند قال و قیل را

عــارف مــتــابــعــت نـکــنـد قــال و قــیـل رابــانـگ درا بــه کــار نـیـایـد دلــیـل رابا دوستان حق چه کند خصم شعله خوی؟بـاغ و بـهارهاست در آتـش خـ…

عــارف مــتــابــعــت نـکــنـد قــال و قــیـل رابــانـگ درا بــه کــار نـیـایـد دلــیـل را
با دوستان حق چه کند خصم شعله خوی؟بـاغ و بـهارهاست در آتـش خـلیل را
پــاس نـفـس بــدار کـه آن خــوی آتــشـیـندر زیر لب گداخـت نفس جـبـرئیل را
چــشـمـی کـه راه بــرد بــه آن لـعـل آبــدارموج سراب می شمرد سلسبـیل را
از هـمــت بــزرگ بــه دولــت تــوان رســیـدآری بـه فـیـل صـیـد نـمـاینـد فـیل را
در مـرگ، غـفـلـت تــو سـرایـت نـمـی کـنـدپروای سرمه نیست صدای رحیل را
بـاشـد بـهشـت نـقـد، شـهیدان اگـر کـنـنـدگـلـگـونـه عـذار تـو خـون سـبـیـل را
آخـر سـیـاه بــخــتــی مـجــنـون عـزیـز کـردبـر چـهـره زنـان عـرب، خـال نـیـل را
ای آن کـه شـد تـرا بـه نـکـویـی بــلـنـد نـاممشمار سـهل، نعمت ذکر جـمیل را
کـی نـیـل چـشـم زخـم شـود یوسـف مـرا؟مشـاطـه گـر بـه کـار بـرد رود نیل را
آزاده ای که تـلخـی احـسـان کشیده استصـائب بـه از کریم شـمارد بـخـیل را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج