فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧١٦: به رنگ بی جگران رگ به نیشتر دادن

گــشــوده اســت در فــیـض رخــنــه دیـواربـه بـاغبـان چـه ضرورست دردسر دادن؟صـــــدف ز دیــــده دریــــانــــژاد مــــن داردز ابــر آب گــرفــتــن، عـ…

گــشــوده اســت در فــیـض رخــنــه دیـواربـه بـاغبـان چـه ضرورست دردسر دادن؟
صـــــدف ز دیــــده دریــــانــــژاد مــــن داردز ابــر آب گــرفــتــن، عــوض گــهــر دادن
کمینه بـازی مژگان خـونفـشـان من اسـتعـنـان چـو مـوج بــه دریـای پـر خـط دادن
چو سایه سرو نهاده است سر به دنبالشکــه یـاد گـیـرد ازو پــیـچــش کــمـر دادن
تـرا که نامه بـری هست چـون فغان صائبچه لازم است کتـابـت بـه نامه بـر دادن؟
بـه رنـگ بـی جـگـران رگ بـه نیشـتـر دادنبـود بـه دشمن خـونخوار خود جـگر دادن
بــه قــیـمـت گـل و مـی ده اگـر زری داریکـه بـهـتـرین هنـرهـاسـت زر بـه زر دادن
گل سـر سـبـد بـوسـتـان خـلق من اسـتچو نخل سنگ بر سر خوردن و ثمر دادن
ز پـرفشـانیم ای شمع رو چـه می تـابـی؟بـه من نخـست نبـایست بـال و پـر دادن
چه طعن لغزش مستـانه می زنی بـر من؟بـه مـن ز دور نـبــایـسـت بـیـشـتـر دادن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج