فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧١٤: نتوان به خواب کرد مسخر خیال را

نـتــوان بــه خــواب کـرد مـسـخــر خــیـال راجز پیچ و تاب نیست کمند این غزال رادر عــالـم خــیـال، بــهـارســت چــار فـصــلبـلـبـل بـه چـتـر گـل نـدهـ…

نـتــوان بــه خــواب کـرد مـسـخــر خــیـال راجز پیچ و تاب نیست کمند این غزال را
در عــالـم خــیـال، بــهـارســت چــار فـصــلبـلـبـل بـه چـتـر گـل نـدهـد زیـر بـال را
هر چند حسن را خطر از چشم پاک نیستپــنـهـان ز آب و آیـنـه کـن آن جـمـال را
رحـمی بـه شـیشـه خـانه دلهای خـلق کناز مـی مـکـن دو آتــشـه آن رنـگ آل را
از گـلـشـنی کـه سـرو تـو دامن کـشـان رودبـی طـاقـتـی ز ریـشـه بــرآرد نـهـال را
بـرگ نـشـاط نـیـسـت دریـن تـیـره خـاکـدانریـحــان ز آه سـرد بــود ایـن سـفـال را
ده در شود گشاده، شود بـستـه چـون دریانگـشـت، تـرجـمان زبـان اسـت لـال را
بــا تــیـرگـی بــســاز کـه ابــروی عـنـبــریـنیکشـب سـفید گشـت ز منت هلال را
بـر جـرم مـن بـبـخـش کـه آورده ام شـفـیـعاشــک نــدامــت و عــرق انــفــعــال را
در ملک خـویش رخـنه فکندن ز عقل نیستزنــهــار بـــســتـــه دار زبـــان سؤال را
صـائب کـشـیـد سـر بـه گـریـبـان نـیـسـتـیتــسـخـیـر کـرد مـمـلـکـت بــی زوال را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج