فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧١٤: سخن ز مهر و وفا با تو بی وفا گفتن

سـخـن ز مـهـر و وفـا بــا تـو بـی وفـا گـفـتـنبـود بـه گوش گران حـرف بـی صدا گفتـننـه آنـچـنـان تـو بــه بــیـگـانـگـی بــرآمـده ایکـه در لـبــاس تـوا…

سـخـن ز مـهـر و وفـا بــا تـو بـی وفـا گـفـتـنبـود بـه گوش گران حـرف بـی صدا گفتـن
نـه آنـچـنـان تـو بــه بــیـگـانـگـی بــرآمـده ایکـه در لـبــاس تـوان حـرف آشـنـا گـفـتـن
بــه داد مــن بــرس ای کــافــر خــدانــاتــرسکه مانده شـد نفسـم از خـدا خـدا گفتـن
تــرحــم اسـت بــر آن بــی زبــان بــزم وصـالکـه یک سـخـن نتـواند بـه مـدعـا گـفـتـن
شـکـایـتــی کـه ز گـفـتــن یـکـی هـزار شـودهـزار بــار بـه از گـفـتـن اسـت نـا گـفـتـن
تسلی از دو لبش چون شوم به یک دشنام؟کـه تــلـخ، قـنـد مـکـرر شـود ز وا گـفـتـن
دل گــرفــتـــه شـــود بـــاز از هــواخـــواهــانخوش است غنچه صفت راز با صبا گفتن
پـــنــاه گــیــر بـــه دارالــامــان خـــامــوشــیتـرا که نیسـت میسر سخـن بـجـا گفتـن
چه حاجـت است بـه اجـماع، جـود خالص را؟بــرای نـام بــود خــلـق را صــلـا گـفــتــن
بـه شیشه خـانه عمر خـودسـت سـنگ زدنز ممسکی سـخـن سخـت بـا گدا گفتـن
ازان شـکسـتـه شـود نفس وزین شود مغرورهـجـای خـلـق بــود بـهـتـر از ثـنـا گـفـتـن
چـگـونه نسـبـت درویش بـه مه کـنم صـائب؟مـرا زبــان چـو نـگـردد بـه نـاسـزا گـفـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج