فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧١٣: هست از زوال نعل در آتش کمال را

هــســت از زوال نــعــل در آتــش کــمــال راشـد بـوتـه گـداز، تـمـامی هلـال رااز چــشـم زخــم، مـهـد امـان اسـت لـاغـریداغ کلف بـه چـهره نبـاشد هلال ر…

هــســت از زوال نــعــل در آتــش کــمــال راشـد بـوتـه گـداز، تـمـامی هلـال را
از چــشـم زخــم، مـهـد امـان اسـت لـاغـریداغ کلف بـه چـهره نبـاشد هلال را
از عـذر لـب بــبــنـد کـه در شـســتــن گـنـاهدســت دگـر بــود عـرق انـفـعـال را
چـون تـوتـیا بـه دیده خـود جـای مـی دهـنـددلــهـای دردمـنـد، غــبــار مـلــال را
غـــیــر از ســـریــن یـــار در آغـــوش زیــن زریکجـا که دیده ماه تـمام و هلال را؟
از دست چـپ چو راست گشایش طمع مدارفیض نسیم صبـح نبـاشد شمال را
خـون خـوردن اسـت روزی اهل سخـن ز فکراز بـوی مشک نیست تمتع غزال را
بــا بــیـکـسـان حـمـایـت حـق بـیـشـتـر بــودسـیـمـرغ پـرورد بـه تـه بـال، زال را
هر کس که زخمی از نظر شور گشته استاز گـوشـوار بـه شـمرد گوشـمال را
شد حـسن خـط یکی صد ازان خـال عنبـرینمسعود کرد اختـر سعد این وبـال را
دل آب کن، وگرنه درین شیشه خـانه نیستآیینه ای که درک کـند بـی مثـال را
صـائب ز رزق بـسـتـگـیی در حـجـاب نیسـتمگشای پیش خلق دهان سؤال را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج