فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧١٢: زهی ز صافی چشم تو چشم جان روشن

زهی ز صافی چـشم تـو چشم جـان روشننـسـیـم پــیـش خــرام تــو بــوی پــیـراهـنازان همیشـه تـر و تـازه اسـت سـنبـل زلـفکه بـی حـجـاب کند بـا تـو دسـت در …

زهی ز صافی چـشم تـو چشم جـان روشننـسـیـم پــیـش خــرام تــو بــوی پــیـراهـن
ازان همیشـه تـر و تـازه اسـت سـنبـل زلـفکه بـی حـجـاب کند بـا تـو دسـت در گردن
ز خـاک، دسـت و گـریبـان بـه سـرو بـرخـیزدبـه خـاک هر که شود قامت تـو سایه فکن
ز بــرگ لــالــه ایـن بــاغ ســرســری مـگــذرکـه لـیلـیی سـر مـجـنـون نـهـاده در دامـن
تو کیستی که کنی سر برهنه همچو حبابدر آن فـضـا کـه نگردد محـیط بـی جـوشـن
بــه ایـنـقــدر کــه ز دل بــر ســر زبــان آمــدچـو آفـتــاب بــه گـرد جــهـان دویـد سـخـن
سـف رسـانـد خـضـر را بـه چـشـمـه حـیوانبه مهر، چشم مسیحا شد از سفر روشن
نـــبـــرد زنـــگ ز آیـــیـــنـــه دل یـــعـــقـــوبنـسـیـم مـصـر سـفـر تـا نـکـرد از مـسـکـن
جــواب آن غـزل اســت ایـن صــائب مـولـویکه او چـو آینه هم ناطق اسـت و هم الکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج