فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧١١: نمی شود سخن راست در دهان پنهان

نـمـی شـود سـخـن راسـت در دهـان پـنـهانکـه تــیـر را نـکـنـد خــانـه کــمـان پــنـهـانبه دل مساز نهان عشق را که ممکن نیستکـه مـه شـود بـه سـراپـرده کـ…

نـمـی شـود سـخـن راسـت در دهـان پـنـهانکـه تــیـر را نـکـنـد خــانـه کــمـان پــنـهـان
به دل مساز نهان عشق را که ممکن نیستکـه مـه شـود بـه سـراپـرده کـتـان پـنـهان
نمـی کـنم هوس طـول عـمـر، تـا شـد خـضـرز شـرم زندگـی از چـشـم مـردمـان پـنهان
بـه آب خـضـر نـسـازم سـیه نظـر، تـا هسـتعــقـیـق صــبــر مـرا در تــه زبــان پــنـهـان
مبـین بـه چـشم حـقارت شـکسـتـه رنگان راکه هست طرفه بـهاری درین خزان پـنهان
هـجـوم خـلـق نـگـردد حـجـاب هسـتـی حـقز کثـرت رمه کی می شود شبـان پـنهان؟
بـــرون مــیــار ز دل زیــنــهــار ریــشـــه غـــمکه خنده هاست درین شاخ زعفران پنهان
حـجـاب مصـرع بـرجـسـتـه نیسـت طول غزلکـجـا بـه زلـف شـود موی آن میان پـنهان؟
حـجـاب آن تـن سـیـمـیـن لـبــاس کـی گـرددتـرا کـه مغـز نبـاشـد در اسـتـخـوان پـنهان
چــو آفـتــاب ز خـلـق اسـت نـور حــق ظـاهـرچـگـونـه یوسـف گـردد بـه کـاروان پـنـهان؟
فــروغ شــمـع مـرا لـامـکــان احــاطــه نـکــردمـرا چـگـونـه کـنـد طـاس آسـمـان پـنهان؟
ز شــرم نـالـه مـن جــمـلـه بــلـبــلـان صـائبشـدند در خـس و خـاشـاک آشیان پـنهان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج