فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧١١: من آن ماهم که اندر لامکانم

مــن آن مــاهــم کــه انــدر لــامــکـــانــممـجـو بـیرون مـرا در عـین جـانمتـو را هر کـس بـه سـوی خـویش خـوانـدتو را من جز به سوی تو نخوانممـرا هـم ت…

مــن آن مــاهــم کــه انــدر لــامــکـــانــممـجـو بـیرون مـرا در عـین جـانم
تـو را هر کـس بـه سـوی خـویش خـوانـدتو را من جز به سوی تو نخوانم
مـرا هـم تــو بــه هـر رنـگـی کـه خـوانـیاگـر رنـگـین اگـر نـنـگـین نـدانـم
گــهــی گــویـی خــلــاف و بــی وفــایـیبـلـی تـا تـو چـنینی مـن چـنانم
بــه پــیـش کــور هـیـچــم مــن چــنــانـمبه پیش گوش کر من بی زبـانم
گــلــابــه چــنـد ریـزی بــر ســر چــشــمفروشو چـشـم از گل من عیانم
لـبــاس و لـقــمـه ات گــل هـای رنـگـیـنتـو گل خـواری نشایی میهمانم
گل است این گل در او لطفی است بنگرچـو لـطـف عـاریت را واسـتـانـم
مـــن آب آب و بــــاغ بــــاغـــم ای جـــانهــزاران ارغـــوان را ارغـــوانـــم
سـخـن کـشـتـی و مـعـنـی هـمـچـو دریادرآ زوتـر کـه تـا کـشـتـی بـرانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج