فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧١٠: مرا گویی که رایی من چه دانم

مـرا گـویی کـه رایی مـن چـه دانـمچـنین مجـنون چـرایی من چه دانممرا گـویی بـدین زاری کـه هسـتـیبه عشقم چون برآیی من چه دانممـنـم در مـوج دریـاهـای عـشـ…

مـرا گـویی کـه رایی مـن چـه دانـمچـنین مجـنون چـرایی من چه دانم
مرا گـویی بـدین زاری کـه هسـتـیبه عشقم چون برآیی من چه دانم
مـنـم در مـوج دریـاهـای عـشــقـتمـرا گـویـی کـجـایی مـن چـه دانـم
مـرا گـویـی بـه قـربـانـگـاه جـان هـانمی تـرسـی که آیی من چـه دانم
مـرا گـویـی اگـر کـشــتــه خــدایـیچـه داری از خـدایی مـن چـه دانـم
مـرا گـویی چـه می جـویی دگـر تـوورای روشــنــایـی مــن چــه دانــم
مرا گویی تو را با این قفص چیستاگــر مــرغ هـوایـی مــن چــه دانـم
مــرا راه صــوابـــی بـــود گــم شــدار آن تـرک خـطـایـی مـن چـه دانـم
بـلـا را از خـوشـی نـشـنـاسـم ایـرابه غایت خوش بـلایی من چه دانم
شـبـی بـربـود ناگـه شـمـس تـبـریزز مـن یکـتـا دو تـایی مـن چـه دانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج