فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٠

ای جـان تـو مـسـافـر مـهمـان سـرای خـاکرخـت اندرو منه که نه یی تـو سـزای خـاکآنجـا چـو نام تـسـت سـلـیمـان مـلـک خـلـداینجـا چـو مور خـانه مـکـن در سـ…

ای جـان تـو مـسـافـر مـهمـان سـرای خـاکرخـت اندرو منه که نه یی تـو سـزای خـاک
آنجـا چـو نام تـسـت سـلـیمـان مـلـک خـلـداینجـا چـو مور خـانه مـکـن در سـرای خـاک
ای از بـــرای بـــردن گــنــجــیــنــهــای مــورچـون موش نقـب کرده درین تـودهای خـاک
زیـر رحــای چــرخ کــه دورش بآب نــیـســتجــز مـردم آرد مـی نـکــنـد آســیـای خــاک
ای از بــرای گــوی هـوا نــفــس خــویـش رامـیـدان فــراخ کـرده دریـن تــنـگـنـای خــاک
فرش سرایت اطلس چـرخـسـت چـون سزدایـنـجــا سـریـر قـدر تــو بــر بــوریـای خــاک
ای داده بـهـر دنـیـی دون عـمـر خـود بــبــادگـوهـر چـو آب صـرف مـکـن در بـهـای خـاک
در جـان تـو چـو آتـش حـرصـسـت شـعله ورتــن پـــروری بـــنــان و بآب از بـــرای خــاک
در دور مـــا از آتـــش بـــیـــداد ظـــالـــمـــانچون دوذ و سیل تیره شد آب و هوای خاک
بـلـقـیـس وار عـدل سـلـیمـان طـلـب مـکـنکز ظلم هست سیل عرم در سـبـای خـاک
آتــش خـورم بــسـان شـتــرمـرغ کآب و نـانمـسـمـوم حـادثــات شـد انـدر وعـای خـاک
ای کـــوردل تــــو دیـــده نـــداری از آن تــــراخـوبـسـت در نـظـر بــد نـیـکـو نـمـای خـاک
داوری درد خـود مطلب از کسی که نیسـتیـک تــن درسـت در هـمـه دارالـدوای خـاک
زیـن بــادخــانــه آب دمــادم مــخــور از آنــکاز خـون لـبــالـبــسـت دریـن دورانـای خــاک
در شـیـب حــسـرتــنـد ز بــالـای قـصـر خـودایـن سـروران پـسـت شـده زیـر پــای خـاک
بــس خـوب را کـه از پــی مـعـنـی زشـت اوصــورت بــدل کــنـنـد بــزیـر غــطــای خــاک
ای مرده دل ز آتش حرصی که در تو هستدر مـوضـعـی کـه گـور تـو سـازند وای خـاک
گـر عـقـل هـسـت در سـر تـو پـای بــازگـیـرزیـن چـاه سـر گـرفـتــه نـادلـگـشـای خـاک
بـیگانه شد ز شادی و بـا اند هست خویشای کــاش آدمـی نـشــدی آشــنـای خــاک
از خــرمـن زمــانـه بــکــاهـی نـمـی رســیبــا خـر بــجـز گـیـاه نـبــاشـد عـطـای خـاک
دایـم تــو از مــحــبــت دنــیـا و حــرص مــالنعـمـت شـمـرده مـحـنـت دارالـبـلـای خـاک
بـسـتـان عـدن پـرگل و ریحـان بـرای تـسـتتـو چـون بـهیمـه عـاشـق آب و گـیای خـاک
سـاکـن مبـاش بـر سـر نطـع زمین چـو کـوهکـز فـتـنه زلزله اسـت کـنون در فـنای خـاک
جـانت بـسی شکنجـه غم خورد و کم نشدانـس دلـت ز خــانـه وحــشـت فـزای خــاک
در صـحـن این خـرابـه غبـاری نصیب تـسـتورچـه چـو بـاد سـیر کـنی در فـضـای خـاک
خـلقی درین میانه چـو خـاشـاک سـوخـتـندکآتـش گرفـت خـاصـه درین دور جـای خـاک
آتــش چـو شـاخ و بــرگ بــسـوزد درخـت رادر تــخــم پــروری نـکـنـد اقــتــضــای خــاک
خــود شـیـر شــادیـی نـرســانـد بــکـام تــوایـن ســالــخــورده مــادر انــدوه زای خــاک
عـبـرت بـسـی نمود اگـر جـانت روشـنسـتآیــیــنــه مــکـــدر عـــبـــرت نــمــای خـــاک
گـویی زمـان رسـید کـه از هیضـه قـی کـنـدکز حـد بـشد ز خـوردن خـلق امتـلای خـاک
آتــش مـثــال حــلـه ســبــز فــلـک بــپــوشبــرکــن ز دوش صــدره آب و قــبــای خــاک
بـی عـشـق مرد را عـلم همتـسـت پـسـتبـــی بـــاد ارتـــفــاع نــیــابـــد لــوای خــاک
ره کـی بــرد بـسـیـنـه عـاشـق هـوای غـیـرخـود چـون رسـد بـدیـده اخـتـر فـدای خـاک
تــا آدمــی بـــود بـــود ایــن خــاک را درنــگکآمــد حـــیــات آدمــی آب بـــقـــای خـــاک
وآنـکـس کـه خـاک از پــی او بــود شـد فـنـافــرزانـه را ســخــن نـبــود در فــنـای خــاک
حــرصـم چــو دیـد آب مـرا گـفـت خـاک خـورقـومی کـه چـون منید هلـموا صـلـای خـاک
گـفـتـم بـرای پـنـد تـو نـظـمـی چـنـین بـدیعکـردم ز بــحـر طـبـع خـود آبـی فـدای خـاک
ای قـادری کـه جـمـلـه عـیـال تــوانـد خـلـقاز فـوق عـرش اعـلـی تــا مـنـتــهـای خـاک
از نـیـکـویـی چـو دلـبـر خـورشـیـد رو شـونـددر ســایــه عــنــایــت تــو ذره هــای خــاک
تـــو ســـیـــف را از آتـــش دوزخ نـــگـــاه دارای قــدرتــت بــر آب نــهــاده بــنــای خــاک
از بــنـدگـانـت نـعـمـت خــود وامـگـیـر ازآنـک«نـاورد مـحـنتـسـت درین تـنگـنـای خـاک »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج