فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٧٠: امسال بلبلان چه خبرها همی دهند

امسـال بـلبـلان چـه خـبـرها همی دهندیا رب بـه طـوطـیان چـه شـکـرها همـی دهنددر بــاغ هـا درآی تــو امــســال و درنـگــرکان شاخه های خشک چه برها همی ده…

امسـال بـلبـلان چـه خـبـرها همی دهندیا رب بـه طـوطـیان چـه شـکـرها همـی دهند
در بــاغ هـا درآی تــو امــســال و درنـگــرکان شاخه های خشک چه برها همی دهند
مقـراض در میان نه و خـلعـت همی بـرندوان را کـه تــاج رفــت کـمـرهـا هـمـی دهـنـد
بـی منت کسـی همه بـر نقـره می زنندبــی زحــمــت مــصــادره زرهـا هـمـی دهـنـد
هر دل که تشنه ست به دریا همی برندوان را کـه گـوهـرسـت گـهـرهـا هـمـی دهنـد
این تـحـفـه دیده انـد کـه عـشـاق روزگـارتـا بــرشـمـار مـوی تـو سـرهـا هـمـی دهـنـد
ایــن نــور دیــده انــد کــه دیـوانــگــان راهسـودا هـمـی خـرنـد و هنـرهـا هـمـی دهنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج