فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٠: از خدا در عهد پیری یک زمان غافل مباش

از خدا در عهد پـیری یک زمان غافل مبـاشاز نشـان زنهار دربـحـر کـمـان غـافـل مـبـاشچـون گـل رعـنـا خـزان را در قـفـا دارد بـهـاراز ورق گـردانـی بــاد خـ…

از خدا در عهد پـیری یک زمان غافل مبـاشاز نشـان زنهار دربـحـر کـمـان غـافـل مـبـاش
چـون گـل رعـنـا خـزان را در قـفـا دارد بـهـاراز ورق گـردانـی بــاد خــزان غــافـل مـبــاش
چـون خـبـر از کاروان گر پـیش نتـوانی فتـادچـشـم بـگشـا از غـبـار کاروان غـافل مبـاش
گر بـه طـوف کعـبـه مقـصـود نتـوانی رسـیدسعی کن زنهار از سنگ نشان غافل مباش
مـی کـند زهر هلـاهل کـار خـود در انگـبـینازگـزند دشـمن شـیرین زبـان غـافـل مـبـاش
تـا نسازی راست در دل حـرف رابـر لب میارتیر تابـیرون نرفته است ازکمان غافل مبـاش
قطره را دریا به شیرینی گرفت از دست ابراینقـدر از حـال دور افـتـادگـان غـافـل مـبـاش
مهر بـا چـندین عـصـا در چـاه مغـرب اوفتـادزینهاراز چـاه خس پـوش جـهان غافل مبـاش
آب زیـرکـاه رابــاشـد خـطـر از بــحـر بــیـشصـائب ازهمـواری اهـل زمـان غـافـل مـبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج