فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٠٩: پوشیده گر به زلف کنی روی خویش را

پوشیده گر بـه زلف کنی روی خویش راآخـر چـسان نهفتـه کنی بـوی خویش را؟بـی اخـتـیار بـوسـه بـر آیینـه مـی زنـیگـر بـنـگـری بـه دیده مـن روی خـویش راریزد …

پوشیده گر بـه زلف کنی روی خویش راآخـر چـسان نهفتـه کنی بـوی خویش را؟
بـی اخـتـیار بـوسـه بـر آیینـه مـی زنـیگـر بـنـگـری بـه دیده مـن روی خـویش را
ریزد ز عطسه مغز غزالان چین به خاکگــردآوری اگــر نـکــنـی بــوی خــویـش را
شــیــرازه هــزار دل پـــاره پــاره اســتاز شـانه تـار و مـار مـکـن موی خـویش را
جوهر بـس است سبـزه شمشیر آبـدارزحمت مده به وسمه دو ابروی خویش را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج