فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧٠٨: کوتاه ساز رشته آمال خویش را

کـوتــاه ســاز رشـتــه آمـال خــویـش رامپـسـند در شـکنجـه پـر و بـال خـویش راپـرواز مـن بـه بـال و پـر تـوسـت، زینـهارمشکن مرا که می شکنی بال خویش راد…

کـوتــاه ســاز رشـتــه آمـال خــویـش رامپـسـند در شـکنجـه پـر و بـال خـویش را
پـرواز مـن بـه بـال و پـر تـوسـت، زینـهارمشکن مرا که می شکنی بال خویش را
دســت دعــا بــود ســپــر نـاوک قــضــادر کـار خـیـر صـرف کـن اقـبـال خـویـش را
دل واپسان به هیچ مقامی نمی رسندبـفـرسـت پـیشـتـر ز اجـل مال خـویش را
آن سـنـگـدل کـه آینه مـا بـه سـنـگ زدمـی دیـد کـاش صـورت احـوال خـویـش را
بـا دشـمـنان دوسـت نمـا در مـیان مـنهصـائب اگـر ز اهـل دلـی، حـال خـویـش را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج