فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٠٨: چه نزدیک است جان تو به جانم

چـه نزدیک است جـان تـو بـه جـانمکـه هر چـیزی که اندیشـی بـدانماز ایـن نــزدیـکــتــر دارم نــشــانــیبــیـا نـزدیـک و بــنـگـر در نـشـانـمبــه درویـشـ…

چـه نزدیک است جـان تـو بـه جـانمکـه هر چـیزی که اندیشـی بـدانم
از ایـن نــزدیـکــتــر دارم نــشــانــیبــیـا نـزدیـک و بــنـگـر در نـشـانـم
بــه درویـشــی بــیـا انــدر مــیـانــهمـکـن شـوخـی مـگـو کـاندر میانم
مـیان خـانـه ات هـمـچـون سـتـونـمز بــامـت ســرفــرو چــون نـاودانـم
منم همـراز تـو در حـشـر و در نشـرنــه چــون یـاران دنـیـا مــیـزبــانــم
مـیـان بــزم تــو گـردان چــو خــمـرمگـه رزم تـو سـابـق چـون سـنـانـم
اگـر چـون بـرق مردن پـیشـه سـازمچـو بــرق خـوبــی تـو بــی زبــانـم
همیشه سـرخـوشم فرقی نبـاشـداگر من جـان دهم یا جـان سـتـانم
بـه تـو گر جـان دهم بـاشـد تـجـارتکه بدهی به هر جانی صد جهانم
در این خـانه هزاران مـرده بـیش اندتـو بـنشسته که اینک خان و مانم
یـکـی کـف خـاک گـویـد زلـف بــودمیکـی کـف خـاک گوید اسـتـخـوانم
شـوی حـیـران و نـاگـه عـشـق آیـدکـه پــیـشـم آ کـه زنـده جــاودانـم
بــکـش در بــر بــر ســیـمـیـن مـا راکه از خـویشـت همین دم وارهانم
خمش کن خسروا هم گو ز شیرینز شـیرینـی همـی سـوزد دهـانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج