فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٠٧: خداوندا مده آن یار را غم

خــــداونــــدا مــــده آن یـــار را غــــممــبــادا قــامــت آن ســرو را خــمتـو می دانی که جـان بـاغ ما اوسـتمـبــادا سـرو جــان از بــاغ مـا کـمهـم…

خــــداونــــدا مــــده آن یـــار را غــــممــبــادا قــامــت آن ســرو را خــم
تـو می دانی که جـان بـاغ ما اوسـتمـبــادا سـرو جــان از بــاغ مـا کـم
هـمـیـشـه تــازه و سـرســبــز دارشبــر او افـشـان کـرامـت هـا دمـادم
مــعــظــم دارش انــدر دیــن و دنــیــابـه حـق حـرمـت اسـمـای اعـظـم
وجـودش در بــنـی آدم غـریـب اسـتبـــدو صــد فــخـــر دارد جـــان آدم
مــخــلــد دار او را هــمــچــو جـــنــتکـه او جـنات جـنات اسـت مـبـهم
ز رنــــج انــــدرون و رنــــج بــــیـــرونمـعــافــش دار یـا رب و مــســلــم
جهان شاد است وز او صد شکر داردکه عـیسـی شـکـرها دارد ز مریم
دعــاهــایـی کــه آن در لــب نــیــایـدکه بر اجزای روح است آن مقسم
مـجـاب و مـسـتـجـابــش کـن پـی اوکــه تــو دانـاتــری والــلــه اعــلــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج