فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٠٧: از کینه پاک کن دل افگار خویش را

از کــیـنـه پــاک کــن دل افــگـار خــویـش راصــبــح امــیـد ســاز شــب تــار خــویـش راگـــردد دریــن ریــاض بـــه آزادگـــی عـــلــمچون سرو هر که بس…

از کــیـنـه پــاک کــن دل افــگـار خــویـش راصــبــح امــیـد ســاز شــب تــار خــویـش را
گـــردد دریــن ریــاض بـــه آزادگـــی عـــلــمچون سرو هر که بست به دل بار خویش را
از سـخـت دل زبـان نـصـیـحـت کـشـیده دارمشـکن بـه سـنگ گوهر شـهوار خـویش را
بی حاصل است تخم فشاندن به شوره زارمگـشـا بـه بـیغـمـان لـب گـفـتـار خـویش را
گـردیـد از زیـاده ســری خــرج گــاز، شــمـعواکـن ز ســر عــلـاقـه دســتــار خــویـش را
مـردانـه سـر بــه تــیـغ شـهـادت نـثــار کـنمـفـکـن ز بـیـدلـی بــه گـره کـار خـویـش را
دارد ز زنـگــیـان خــطــر آیـیـنـه هـای صــافپـــوشــیــده دار دیــده بـــیــدار خــویــش را
تــا چـشـم شـور خـلـق نـسـازد تـرا کـبــابتــنـهـا مـخــور پــیـالـه سـرشـار خــویـش را
مــنـصــور ســر بــه بــاد ز افــشــای راز داداز بــاطـلـان نـهـفـتـه کـن اسـرار خـویـش را
از شـوق کـاه جـاذبــه کـهـربــاسـت بــیـشمطـلـوب طـالـب اسـت طـلـبـکـار خـویش را
دیـدی ز نـور عـاریـتــی مـاه چــون گـداخـتروشــن ز آه ســاز شــب تـــار خـــویــش را
آورد هر که صد دل سـرگشتـه را بـه دسـتتـسـبــیـح سـاخـت رشـتـه زنـار خـویـش را
خـم شد قدت چـو صیقل و از بـی بـصیرتـیروشـــن نــکــردی آیــنــه تـــار خـــویــش را
زان پــایـدار مـانـد دریـن بــاغ حــسـن سـروکــز خــود جــدا نــکــرد هــوادار خــویـش را
شــد آب و تــاب لـعــل لــب او یـکــی هـزاردل آب کــرد بــس کــه خــریـدار خــویـش را
بــا ســایــه هــمــا نــکــنــد دوربــیــن بــدلصــائب حــضــور ســایـه دیــوار خــویــش را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج