فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٠٥: گهی در گیرم و گه بام گیرم

گـهی در گـیرم و گـه بـام گـیرمچــو بـــیــنــم روی تــو آرام گــیــرمزبـون خـاص و عـامم در فـراقـتبــیـا تــا تــرک خــاص و عـام گـیـرمدلـم از غـم گـر…

گـهی در گـیرم و گـه بـام گـیرمچــو بـــیــنــم روی تــو آرام گــیــرم
زبـون خـاص و عـامم در فـراقـتبــیـا تــا تــرک خــاص و عـام گـیـرم
دلـم از غـم گـریبـان مـی درانـدکـه کـی دامان آن خـوش نام گـیرم
نگیرم عیش و عـشـرت تـا نیایدوگــر گــیـرم در آن هـنـگــام گــیـرم
چـو زلف انداز من سـاقـی درآیدبه دستی زلف و دستی جام گیرم
اگـــر در خـــرقـــه زاهــد درآیــدشـوم حــاجــی و راه شــام گـیـرم
وگر خواهد که من دیوانه باشمشـوم خــام و حــریـف خــام گـیـرم
وگـر چــون مـرغ انـدر دل بــپــردشــوم صــیـاد مــرغــان دام گــیـرم
چو گویم شب نخسپم او بـگویدکـه مـن خـواب از نمـاز شـام گـیرم
وگـر گـویم عـنـایـت کـن بـگـویـدکـه نی مـن جـنگـیم دشـنام گـیرم
مراد خـویش بـگـذارم همـان دممــراد دلـــبـــر خـــودکـــام گـــیــرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج