فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٠٥: هلال سیل فنایند خانه پردازان

هـلــال ســیـل فــنــایـنــد خــانــه پــردازانبـه آب و گل نکنند التـفـات خـودسـازانصـــبـــور بـــاش بـــه نــاســـازگــاری ایــامکـه خــار پــیـرهـن…

هـلــال ســیـل فــنــایـنــد خــانــه پــردازانبـه آب و گل نکنند التـفـات خـودسـازان
صـــبـــور بـــاش بـــه نــاســـازگــاری ایــامکـه خــار پــیـرهـن عـالـمـنـد نـاســازان
درین نشیمن خاکی به چشم بسته بسازکه وقت صید گشایند چـشم شهبـازان
مشو چـو طرف کلاه از شکست خود غافلکه هست خودشکنی زینت سرافرازان
نمی تـوان گـهر از عـقـد سـر بـه مهر ربـودشـمرده گوی سـخـن در حـضور غمازان
بـلند و پـسـت جـهان قابـل عـداوت نیسـتز امـــتـــیـــاز مـــدر پــــرده هـــم آوازان
چـنـان کـه پـای چـراغ از چـراغ شـد تـاریکدلم سـیاه شـد از صـحـبـت سـرافرازان
در آن ریاض کـه صـائب سـخـن طـراز شـودزنند مهر بـه لـب جـمـلـه نغـمه پـردازان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج