فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٠٥: مستی ز خط زیاده شد آن دلنواز را

مــســـتـــی ز خـــط زیــاده شــد آن دلــنــواز راخــط صــبــح نـوبــهـار بــود خــواب نــاز رادیــگــر عـــنــان دل نــتـــوانــد نــگـــاه داشـــتدر…

مــســـتـــی ز خـــط زیــاده شــد آن دلــنــواز راخــط صــبــح نـوبــهـار بــود خــواب نــاز را
دیــگــر عـــنــان دل نــتـــوانــد نــگـــاه داشـــتدر جـلـوه هـر کـه بــنـگـرد آن سـرو نـاز را
بــا قـهـرمـان عـشـق چــه سـازد غـرور عـقـل؟از کـبـک مسـت نیسـت حـذر شـاهبـاز را
عـشـاق را ز فـقر متـرسـان که سـادگی اسـتنـــقــــش مـــراد، آیـــنـــه پــــاکـــبــــاز را
بـرهـنـد اگـر چـه دولـت مـحـمـود دسـت یـافـتگـــردن نـــهــاد حـــلـــقـــه زلـــف ایــاز را
از کــار مــی رونــد بـــه یــکــبـــار عــاشـــقــانموسـم یکی اسـت قافـله های حـجـاز را
در آتــشــنــد ســوخــتــگــان، تــا بـــریــده انــدبــر قــد شــمــع جــامـه ســوز و گــداز را
تــرســم کــه شــیـوه هـای هـوس آفــریـن تــوســـازد نـــیــازمـــنـــد دل بـــی نـــیــاز را
سـر کن حـدیث زلف که مقراض کوتـهی اسـتایـن خــوش فـســانـه هـا ره دور و دراز را
لـب مـی خـورد ز پــاس زبــان خـون خـود مـدامز اصلاح شمع، دل به دو نیم است گاز را
ماری است مار شید که در کیسه خوشترستدر خـــــانــــه واگـــــذار نـــــمـــــاز دراز را
شـــرم و حـــیـــاســـت لـــازم آغـــاز دلـــبـــریکــم کـم کـنـنـد بــاز، نـظــر شــاهـبــاز را
صــائب گــرفــت رنـگ حــقــیـقــت مــجــاز مـنتــا یـافـتــم حــقـیـقـت عـشـق مـجــاز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج