فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٠٤: بیا ای آنک بردی تو قرارم

بـــیــا ای آنـــک بـــردی تـــو قـــرارمدرآ چـون تـنـگ شـکـر در کـنـارمدل ســنـگــیـن خــود را بــر دلــم نـهنمی بینی که از غم سنگسارمبــیـا نــزدیـک…

بـــیــا ای آنـــک بـــردی تـــو قـــرارمدرآ چـون تـنـگ شـکـر در کـنـارم
دل ســنـگــیـن خــود را بــر دلــم نـهنمی بینی که از غم سنگسارم
بــیـا نــزدیـک و بــر رویـم نـظــر کــننشـانی ها نگر کز عـشـق دارم
بــســوزم پــرده هـفــت آســمــان رااگـــر از ســـوز دل دودی بـــرآرم
خـزان گـر بـاغ و بـسـتـان را بـسـوزدبــخــنـدانـد جــهـان را نـوبــهـارم
جــهـان گـویـد کــه بــازآ ای بــهـارانکـه از ظـلـم خـزان صـد داغ دارم
بـــگــردان ســاقــیــا جــام خــزانــیکـه از عـشـق بـهار اندر خـمـارم
بده چیزی که پنهان است چون جانبـه جـان تـو مده بـیش انتـظـارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج