فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٠٣: در آتش است نعل، نسیم بهار را

در آتـــش اســـت نــعــل، نــســـیــم بـــهــار رارنـگ ثــبــات نـیـســت گـل اعــتــبــار رااز بــرق و بــاد نـعـل رحـیـلـش در آتــش اسـتمـنـزل کـجــا…

در آتـــش اســـت نــعــل، نــســـیــم بـــهــار رارنـگ ثــبــات نـیـســت گـل اعــتــبــار را
از بــرق و بــاد نـعـل رحـیـلـش در آتــش اسـتمـنـزل کـجــاســت قـافــلـه نـوبــهـار را؟
چـون زندگی بـه کـام بـود مرگ مشـکل اسـتپـــروای بـــاد نــیــســت چــراغ مــزار را
بـی طـاقتـی اسـت قسـمت منعم ز جـمع مالاز گــنــج پــیـچ و تــاب بــود رزق مــار را
روشـندلـان همیشـه بـه سـخـتـی بـسـر بـرنددر ســنـگ زنـدگـی بــســرآیـد شـرار را
کـم بـخـت را ز نـعـمـت الـوان نـصـیـب نـیسـتمژگان بـه خـون گل نشود سـرخ خـار را
چشم ترا به سرمه کشیدن چه حاجت است؟کـوتــه کـن ایـن بــهـانـه دنـبــالـه دار را!
صــائب کــنـون کــه دور بــه کــام تــو مــی رودبشکن به ساغری سر و دست خمار را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج