فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٠٣: اگر عشقت به جای جان ندارم

اگر عـشـقـت بـه جـای جـان ندارمبــه زلـف کـافــرت ایـمـان نـدارمچو گفتی ننگ می داری ز عشقمغـم عـشـق تـو را پـنهان نـدارمتـو می گفتـی مکن در من نگاهیکه…

اگر عـشـقـت بـه جـای جـان ندارمبــه زلـف کـافــرت ایـمـان نـدارم
چو گفتی ننگ می داری ز عشقمغـم عـشـق تـو را پـنهان نـدارم
تـو می گفتـی مکن در من نگاهیکه من خون ها کنم تاوان ندارم
من سـرگشتـه چـون فرمان نبـردماز آن بـر نیک و بـد فـرمـان ندارم
چـو هر کس لطـف می یابـند از تـومـن بــیـچــاره آخـر جــان نـدارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج