فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٠٢: نیست در روی زمین سیمبری بهتر ازین

نیسـت در روی زمـین سـیمـبـری بـهتـر ازیننیسـت در عالم امکان پـسری بـهتـر ازینبـی تـکـلـف نفـتـاده اسـت بـه خـاک و نفـتـدهـرگـز از عـالـم بـالـا، ثـمـر…

نیسـت در روی زمـین سـیمـبـری بـهتـر ازیننیسـت در عالم امکان پـسری بـهتـر ازین
بـی تـکـلـف نفـتـاده اسـت بـه خـاک و نفـتـدهـرگـز از عـالـم بـالـا، ثـمـری بـهـتـر ازیـن
از بــنـاگـوش تـو شـد روی زمـیـن مـهـتـابــیآسـمـان یـاد نـدارد سـحـری بــهـتـر ازیـن
شــیـر مــادر شــمـرد خــون دل عــاشــق راچـرخ بـی مـهر نـدارد پـسـری بـهـتـر ازین
نـیـسـت در سـلـسـلـه مـور مـیـانـان جـهـاننازک اندام بـت خـوش کـمـری بـهتـر ازین
یوسـف از شـرم شـکـرخـنـد تـو زندانی شـدنیست در مصر حـلاوت شکری بـهتـر ازین
مـی چـکـد سـیـب زنـخـدان تـو از تـاب نـگـاهبــاغ فـردوس نـدارد ثــمـری بــهـتــر ازیـن
من ز یعقوب و تـو کمتـر نه ای از یوسف مصربـه نظـر بـاخـتـگـان کـن نظـری بـهتـر ازین
حــاش لـلـه کـه کـنـم از تــو شــکــایـت، امـامی تـوان خـورد غـم ما قـدری بـهتـر ازین
خون ما پوست به تن می درد از حسرت تیغرگ مـا را نـبــود نـیـشـتــری بــهـتـر ازیـن
بــیـخـودی بــرد بــه جـولـانـگـه مـقـصـود مـرانیست بی بال و پران را سفری بهتر ازین
نــرســد بــال گــل آلــود بــه جــایـی صــائباز دل خــاک بــرون آر سـری بــهـتــر ازیـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج