فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٠٢: سفر کردم به هر شهری دویدم

سـفـر کـردم بـه هـر شـهری دویدمچـو شـهـر عـشـق مـن شـهـری نـدیدمنــدانــســتــم ز اول قــدر آن شــهـرز نــادانـی بــســی غــربــت کــشــیـدمرهـا کـردم…

سـفـر کـردم بـه هـر شـهری دویدمچـو شـهـر عـشـق مـن شـهـری نـدیدم
نــدانــســتــم ز اول قــدر آن شــهـرز نــادانـی بــســی غــربــت کــشــیـدم
رهـا کـردم چــنـان شـکـرســتــانـیچـو حـیـوان هـر گـیـاهـی مـی چــریـدم
پــیـاز و گـنـدنـا چــون قـوم مـوسـیچـــرا بـــر مــن و ســلــوی بـــرگــزیــدم
بــه غــیــر عــشــق آواز دهــل بــودهــر آوازی کـــه در عـــالــم شـــنــیــدم
از آن بـــانــگ دهــل از عــالــم کــلبـــدیــن دنـــیــای فـــانــی اوفـــتـــیــدم
مـــیــان جـــان هــا جـــان مـــجـــردچـو دل بــی پــر و بــی پــا مـی پـریـدم
از آن بـاده که لطف و خـنده بـخـشدچو گل بی حلق و بی لب می چشیدم
ندا آمد ز عشـق ای جـان سـفر کنکــه مــن مــحــنــت ســرایـی آفــریــدم
بـسی گفتـم که من آن جـا نخواهمبـــســـی نــالـــیــدم و جـــامــه دریــدم
چـنـانک اکـنون ز رفـتـن مـی گـریزماز آن جـــا آمـــدن هــم مـــی رمـــیــدم
بگفت ای جان برو هر جا که بـاشیکــه مـن نـزدیـک چــون حــبــل الـوریـدم
فسون کرد و مرا بس عشوه ها دادفـــســـون و عـــشـــوه او را خــــریـــدم
فــســون او جــهــان را بــرجــهـانــدکـی بـاشـم مـن کـه مـن خـود ناپـدیدم
ز راهـم بــرد وان گـاهـم بــه ره کـردگــر از ره مــی نــرفــتــم مــی رهــیـدم
بـگـویم چـون رسـی آن جـا ولـیـکـنقـلم بـشـکـسـت چـون این جـا رسـیدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج