فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٠١: سفر کردم به هر شهری دویدم

سـفر کردم بـه هر شـهری دویدمبه لطف و حسن تو کس را ندیدمز هـجـران و غـریـبـی بـازگـشـتـمدگــربــاره بــدیـن دولـت رســیـدماز بــاغ روی تــو تــا دور گـ…

سـفر کردم بـه هر شـهری دویدمبه لطف و حسن تو کس را ندیدم
ز هـجـران و غـریـبـی بـازگـشـتـمدگــربــاره بــدیـن دولـت رســیـدم
از بــاغ روی تــو تــا دور گـشــتــمنـه گـل دیدم نه یک مـیوه بـچـیدم
بـه بـدبـختی چو دور افتـادم از تـوز هر بـدبـخت صد زحـمت کشیدم
چه گویم مرده بودم بی تو مطلقخـــدا از نـــو دگـــربـــار آفـــریـــدم
عـجـب گـویی مـنـم روی تـو دیدهمـنـم گـویـی کـه آوازت شــنـیـدم
بـهل تـا دست و پـایت را بـبـوسمبـده عـیدانه کـامـروز اسـت عـیدم
تـو را ای یوسـف مـصـر ارمـغـانـیچــنـیـن آیـیـنــه روشــن خــریـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج