فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٠١: دیوانه کرد سبزه خطت بهار را

دیـوانـه کـرد ســبــزه خــطـت بــهـار رادر خـاک و خـون کشـید رخـت لاله زار راهر موی دلفریب تو شیرازه دلی استمــتــراش زیـنــهـار خــط مــشــکــبــار ر…

دیـوانـه کـرد ســبــزه خــطـت بــهـار رادر خـاک و خـون کشـید رخـت لاله زار را
هر موی دلفریب تو شیرازه دلی استمــتــراش زیـنــهـار خــط مــشــکــبــار را
مگذر ز حسن تـرک که در گوشمال دلدســت دگــر بــود کــمــر بــهــلــه دار را
دسـت حـنـایـی تــو ز نـیـرنـگ دلـبــرییـکـدسـت کـرد حـسـن خـزان و بـهـار را
سـنـگ یده اسـت مـهـره گـهواره یتـیمجــز گـریـه کــار نـیـســت دل داغــدار را
چون شوق پـای در جگر سنگ بـفشردبــا کـبــک هـم خـرام کـنـد کـوهـسـار را
صـائب حـریف سـیلی بـاد خـزان نه ایپیش از خزان ز خود بفشان برگ و بار را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج