فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٠٠: شور عشق از دل دیوانه نیاید بیرون

شــور عــشــق از دل دیـوانــه نــیــایـد بــیـرونسـیل ازین گـوشـه ویرانـه نـیاید بـیروندردنــوشـــان خـــرابـــات مــغـــان ســـتـــارنــدکـه سـخـن از…

شــور عــشــق از دل دیـوانــه نــیــایـد بــیـرونسـیل ازین گـوشـه ویرانـه نـیاید بـیرون
دردنــوشـــان خـــرابـــات مــغـــان ســـتـــارنــدکـه سـخـن از لـب پـیمـانه نیاید بـیرون
خـاکـسـاران و سـرانـجــام شـکـایـت، هـیـهـاتاین زمینی است کز او دانه نیاید بیرون
آنــقـــدر خـــون ز لـــب لــعـــل تـــو در دل دارمکـه بـه صـد گریه مسـتـانه نیاید بـیرون
چـشـم حـق بـین ز صـنم جـلوه حـق می بـیندعـارف از گـوشـه بـتـخـانـه نـیاید بـیرون
دل آزرده بـــه پـــیــغـــام تـــســـلــی نــشـــوداز جـگـر تـیر بـه افـسـانـه نـیـاید بـیرون
هر که داند که خبرها همه در بی خبری استهرگـز از گـوشـه مـیخـانـه نـیاید بـیرون
عـالـم از حـسـن خـداداد نـگـارسـتـانـی اسـتزین چـمـن سـبـزه بـیگـانـه نیاید بـیرون
بـــرنــگــردد ز غــریــبـــی بـــه وطــن کــامــروااز وطـن هـر کـه غـریبـانـه نـیـاید بـیرون
گــر چــه از جــذبــه حــق پــای بــرآیــد از گــللـیک بـی هـمـت مـردانـه نـیـاید بـیرون
زنـگ بـیـرون نـدهـنـد از دل خـود، سـوخـتـگـانسـبـزه از تـربـت پـروانـه نـیـایـد بـیـرون
هـر کـه مـکـروه نـخــواهـد کـه بــبــیـنـد صـائببـه ازان نیست که از خـانه نیاید بـیرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج