فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧٠٠: روی تو سوخته است دل لاله زار را

روی تــو سـوخــتــه اسـت دل لـالـه زار رادر غنچـه کرده اسـت حـصـاری بـهار رابـرده است جستـجوی تو آرامش از جهاناز کـبــک پــای کـم نـبــود کـوهـسـار را…

روی تــو سـوخــتــه اسـت دل لـالـه زار رادر غنچـه کرده اسـت حـصـاری بـهار را
بـرده است جستـجوی تو آرامش از جهاناز کـبــک پــای کـم نـبــود کـوهـسـار را
ظلم است شستن آیه رحمت بـه آب تیغمــتــراش زیـنـهـار خــط مـشــکــبــار را
شب زنده دار باش که خورشید می دهددر دیده جـای، شـبـنم شب زنده دار را
روزی طلب به تیغ زبـان کن که نیش بـرقگـوهـر فــشــان کـنـد رگ ابــر بــهـار را
از قرب اهل حال شود چـوب خشک سبـزمـنـصـور مـی کـنـد شــجــر طـور دار را
غـیرت بـه سـوز عـاریتـی تـن نـمـی دهدجــوهــر بـــرآورد ز دل آتـــش چــنــار را
دور از گـهـر غـبــار یـتــیـمـی نـمـی شـودنــتــوان ز یـاد بــرد مــن خــاکــســار را
دشنام تلخ صائب ازان لب مرا بـس استحاجت به نقل نیست می خوشگوار را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج