فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦

نـکــوهـش مـکــن چــرخ نـیـلــوفــری رابـرون کـن ز سـر بـاد و خـیره سـری رابـــری دان از افــعــال چـــرخ بـــریــن رانــشــایــد ز دانــا نــکــوهــش…

نـکــوهـش مـکــن چــرخ نـیـلــوفــری رابـرون کـن ز سـر بـاد و خـیره سـری را
بـــری دان از افــعــال چـــرخ بـــریــن رانــشــایــد ز دانــا نــکــوهــش بــری را
همی تـا کند پـیشـه، عـادت همی کنجـهـان مـر جـفـا را، تـو مـر صـابــری را
هـم امـروز از پــشــت بــارت بــیـفــگـنمـیـفــگــن بــه فــردا مـر ایـن داوری را
چـو تـو خـود کـنـی اخـتـر خـویش را بـدمـدار از فـلـک چـشـم نـیک اخـتـری را
بـه چهره شدن چـون پـری کی تـوانی؟بــه افـعــال مـانـنـده شــو مـر پــری را
بــدیـدی بــه نـوروز گـشـتـه بــه صـحـرابــه عـیـوق مـانـنـده لـالـه ی طــری را
اگـر لـالـه پــر نـور شــد چــون ســتــارهچــرا زو نــپـــذرفــت صــورت گــری را؟
تـو بـا هوش و رای از نکو محضران چونهـمـی بـرنـگـیـری نـکـو مـحـضـری را؟
نـگـه کـن کـه مـانـد هـمـی نـرگـس نـوز بــس سـیـم و زر تـاج اسـکـنـدری را
درخــت تــرنــج از بــر و بــرگ رنــگــیـنحــکــایــت کــنــد کــلــه قــیـصــری را
سـپـیدار مـانده اسـت بـی هیچ چـیزیازیــرا کـــه بـــگــزیــد او کـــم بـــری را
اگــر تــو از آمــوخــتــن ســر بـــتــابــینـجــویـد ســر تــو هـمــی ســروری را
بـــســوزنــد چــوب درخــتــان بــی بـــرسزا خـود همین است مر بـی بـری را
درخــت تــو گــر بـــار دانــش بـــگــیــردبـــه زیــر آوری چـــرخ نــیــلــوفـــری را
نــگــر نــشــمــری، ای بــرادر، گــزافــهبــه دانـش دبــیـری و نـه شــاعـری را
کـه ایـن پـیـشـهـا اسـت نـیـکـو نـهـادهمــرالـــفـــغـــدن نــعـــمـــت ایــدری را
دگـرگـونه راهی و عـلـمی اسـت دیگـرمــرالــفـــغـــدن راحـــت آن ســـری را
بـلی این و آن هر دو نطـق اسـت لیکننـمـانـد هـمـی سـحـر پــیـغـمـبــری را
چـو کـبـگ دری بـاز مـرغ اسـت لـیـکـنخـطـر نـیـسـت بــا بــاز کـبــگ دری را
پــیـمـبــر بــدان داد مـر عــلــم حــق راکه شایستـه دیدش مر این مهتـری را
بــه هــارون مــا داد مــوســی قــرآن رانبـوده اسـت دستـی بـران سـامری را
تـو را خـط قـیـد عـلـوم اسـت و، خـاطـرچــو زنـجــیـر مـر مـرکـب لـشــکـری را
تـو بــا قـیـد بـی اسـپ پـیـش سـواراننــبـــاشــی ســزاوار جــز چــاکــری را
ازین گـشـتـه ای، گـر بـدانی تـو، بـنـدهشــه شــگــنـی و مــیـر مــازنــدری را
اگـر شـاعـری را تــو پــیـشـه گـرفـتــییـکــی نـیـز بــگــرفــت خــنـیـاگــری را
تـو بـرپـائی آنـجـا کـه مـطـرب نـشـیـنـدســـزد گـــر بـــبـــری زیـــان جـــری را
صـفـت چـند گوئی بـه شـمشـاد و لالهرخ چــون مــه و زلــفــک عــنـبــری را؟
بـه عـلم و بـه گوهر کـنی مدحـت آن راکه مایه است مر جهل و بد گوهری را
بــه نـظــم انـدر آری دروغــی طــمـع رادروغ اســت ســرمـایـه مـر کـافــری را
پـسـنـده اسـت بــا زهـد عـمـار و بــوذرکـنـد مـدح مـحــمـود مـر عـنـصـری را؟
مــن آنـم کــه در پــای خــوگــان نـریـزممــر ایـن قــیـمــتــی در لــفــظ دری را
تــو را ره نـمـایـم کـه چــنـبــر کــرا کــنبـه سـجـده مر این قـامـت عـرعـری را
کـسـی را بــرد سـجـده دانـا کـه یـزدانگـزیده سـتـش از خـلـق مـر رهبـری را
کـسـی را کـه بــســتــرد آثــار عـدلـشز روی زمــــیــــن صــــورت جــــائری را
امـام زمـانـه کــه هـرگـز نـرانـده اســتبــر شـیـعـتــش سـامـری سـاحـری را
نـه ریـبـی بـجـز حـکـمـتـش مـردمـی رانـه عـیـبـی بــجـز هـمـتـش بــرتـری را
چـو بـا عدل در صدر خـواهی نشسـتـهنـشـانـده در انـگـشـتـری مـشـتـری را
بـشو زی امامی که خـط پـدرش اسـتبــه تــعــویـذ خــیـرات مـر خــیـبــری را
بـبـین گـرت بـایـد کـه بـینـی بـه ظـاهـرازو صـــورت و ســـیـــرت حـــیـــدری را
نـیـارد نــظــر کــرد زی نــور عــلــمــشکـه در دسـت چـشـم خـرد ظـاهری را
اگـر ظـاهـری مـردمـی را بــجــســتــیبـه طاعت، بـرون کردی از سر خری را
ولـیـکـن بــقــر نـیـســتــی ســوی دانـااگــر جــویــدی حــکــمــت بـــاقــری را
مرا همچو خود خر همی چون شمارد؟چـه ماند همی غـل مر انگشـتـری را؟
نبـیند کـه پـیشـش همی نظـم و نثـرمچــو دیـبــا کــنـد کــاغــذ دفــتــری را؟
بــخـوان هـر دو دیـوان مـن تـا بــبـیـنـییکـی گـشـتـه بـا عـنصـری بـحـتـری را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج