فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦

ایا دسـتـور هامان وش که نمرودی شدی سرکشتـو فرعونی و چون قارون بـمالست افتـخار توچـو مردم سـگسواری کن اگرچـه نیسـتـی زیشانوگـرنه در کـمین افـتـد سـگ مـ…

ایا دسـتـور هامان وش که نمرودی شدی سرکشتـو فرعونی و چون قارون بـمالست افتـخار تو
چـو مردم سـگسواری کن اگرچـه نیسـتـی زیشانوگـرنه در کـمین افـتـد سـگ مـردم سـوار تـو
بـگـرد شـهر هر روزی شـکـارت اسـتـخـوان بـاشـدکـه کـهدانی سـگی چـندند شـیر مرغـزار تـو
چـو تـشـنـه لـب از آب سـرد آسـان بـرنـمـی گـیرددهان از نان محـتـاجـان سـگ دندان فشار تـو
بـــگــاو آرنــد در خـــانــه بـــعــهــد تـــوکــه و دانــهز خـرمـنـهای درویشـان خـران بـی فـسـار تـو
بــظـلـم انـگـیـخـتــی نـاگـه غـبــاری وز عـدل حـقهمی خـواهیم بـارانی که بـنشـاند غـبـار تـو
بـجاه خویش مفتـونی و چون زین خاک بـگذشتـیبـهـر جـانـب رود چـون آب مـال مـسـتـعـار تـو
ز خـر طـبـعـی تـو مـغـروری بـدیـن گـوسـالـه زریـنکــه گــاو ســامـری دارد امـل در اغــتــرار تــو
بسیج راه کن مسکین، درین منزل چه می باشیامل را منتـظر، چون هست اجل در انتـظار تـو
چـو سـنـگ آسـیـا روزی ز بـی آبـی شـود سـاکـندرین طاحون خاک افشان اگر چرخی مدار تـو
نگیری چـون هوا بـالا و این خـاکت خـورد بـی شکچو آب ارچه بسی باشد درین پستی قرار تو
تـو نخـل بـارور گـشـتـی بـمـال و دسـت رس نـبـودبـخـرمـای تـو مردم را ز بـخـل همچـو خـار تـو
رهــت نــدهـنــد انــدر گــور ســوی آســمــان زیـراچـو قارون در زمین ماندست مال خاکسار تـو
ازین جـوهر کـه زر خـوانـنـد مـحـتـاجـان ورا یک جـوبـمـیتـین بـرتـوان کـند از یمین کـان یسـار تـو
تــرا در چــشــم دانــایــان ازیــن افــعــال نــادانــانسـیه رو مـی کـنـد هر دم سـپـیدی عـذار تـو
مـســلـمـان وقـتــهـا دارد ز بــهـر کـســب آمـرزشولـی آن وقـت بـیـرونـسـت از لـیل و نـهـار تـو
تـرا در قوت نفس اسـت ضـعـف دین و آن خـوشـتـرکه نفس تـست خصم تـو و دین تـو حـصار تـو
حـصـارت را کـنـی ویران و خـصـمـت را دهـی قـوتکـه دیـنـت رخـنـهـا دارد ز حــزم اسـتــوار تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج