فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٦: هر که بر دار فنا مردانه پشت پا نزد

هــر کــه بــر دار فــنــا مــردانــه پــشــت پــا نــزدغوطه در سرچشمه خورشید چون عیسی نزدچـون صـدف در دامـن خـود گـوهر مـقـصـد نـیافـتتــا بــه جــان…

هــر کــه بــر دار فــنــا مــردانــه پــشــت پــا نــزدغوطه در سرچشمه خورشید چون عیسی نزد
چـون صـدف در دامـن خـود گـوهر مـقـصـد نـیافـتتــا بــه جــان بــی نـفـس غــواص بــر دریـا نـزد
خـون دل شـد در بـسـاط سـینه اش یاقوت و لعلهـر کـه زیر تـیغ چـون کـهسـار دسـت و پـا نـزد
هسـت راهی چـون گهر دلهای سنگین را بـه همتــیـشـه خـود کـوهـکـن بــیـهـوده بــر خـارا نـزد
گرد آن وحشی به جست وجو نمی آید به چشمقـطـره بـیش از من کـسـی در دامن صـحـرا نزد
از ســـیـــاهـــی داغ آب زنـــدگـــی آمـــد بــــرونمـشـت آبـی هـیچ کـس بـر روی بـخـت مـا نـزد
جـوش خـون صائب دل تـنگ مرا در هم شـکسـتهیچ کـس جـز زور می سـنگی بـر این مینا نزد
شـد ز وصـل غـنچـه صـائب مـشـکـبـو بـاد سـحـروای بــر آن کـس کـه دسـتـی بــر در دلـهـا نـزد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج