فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٦: مکن حجاب وجودت لباس دیبا را

مــکــن حــجــاب وجــودت لــبــاس دیــبــا راکـه نـیسـت حـاجـت دیـبـا وجـود زیـبـا راتـــو را بـــرهــنـــه در آغـــوش بـــایــد آوردنگـرفـتـی از همـه…

مــکــن حــجــاب وجــودت لــبــاس دیــبــا راکـه نـیسـت حـاجـت دیـبـا وجـود زیـبـا را
تـــو را بـــرهــنـــه در آغـــوش بـــایــد آوردنگـرفـتـی از همـه عـضـوت مـراد اعـضـا را
ز پـای تـا بـه سـرت می مـکـم چـو نیشـکـربـه دسـتـم ار بــسـپـارنـد آن سـر و پـا را
هــنــوز اهــل صــفــا پــرده در مــیـان دارنــدبــیـار سـاقـی مـجــلـس مـی مـصـفـا را
ز گـریـه سـحــری گـرد دیـده پــاک بــشـویکـه در قـدح نگـری خـنـده های صـهبـا را
شبـانه جـام جـهان بـین ز دست ساقی گیرکــه آشــکــار بــبــیـنــی نــهـان فــردا را
چـه شـعـلـه بـود کـه سـر زد ز خـیمه لـیلیکه سوخت خرمن مجـنون دشت پـیما را
کمال حـسـن وی از چـشم من تـماشـا کنبــبــیـن ز دیـده وامــق جــمــال عــذرا را
دلـش هـنـوز نـیـامـد بــه پــرســش دل مـنمــگــر بــه دلــهـا نـشــیـنـد راه دلــهـا را
سـحــر فـرشـتــه فـرخ سـرشـتــه ای دیـدمکه می نوشت به زر این سه بیت غرا را
ســتــاره درگــه مــولــود شــاه نــاصــردیــنگــرفــت دامــن اقــبــال مـهـد عــلــیـا را
سـتـوده پــرده نـشـیـنـی کـه فـر مـعـجـز اوشـکـسـتــه اخــتــر پــرویـز و تــاج دارا را
خجسته کوکب بختش به آسمان می گفتکـه مـن خــریـدم خـورشـیـد عـالـم آرا را
فـروغـی آن مـه تـابـنـده سـوی خـویشـتـنمچـنان کشـید که رخـشـنده مهر حـربـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج