فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ٦: در کاهش است از سخن خود سخن طراز

در کاهش است از سخن خود سخن طرازدر سـمـیـن بـه رشـتـه بـود بـوتـه گـداردرکــم زدن زیـادتــی آنــهـا کــه دیـده انــدچون شمع می کنند زبـان در دهان گاززی…

در کاهش است از سخن خود سخن طرازدر سـمـیـن بـه رشـتـه بـود بـوتـه گـدار
درکــم زدن زیـادتــی آنــهـا کــه دیـده انــدچون شمع می کنند زبـان در دهان گاز
زیـبـاسـت این کـمـنـد بـاری شـکـار خـلـقزاهــد مــکــن دراز بـــرای خـــدا نــمــاز
جـز مهر خـامـشـی کـه کـند عـمـر رافـزوننشـنیده ام شود ز گره رشـتـه ای دراز
بــردل مـرا غـبــار عـلـایـق نـشـسـتـه بـودروی عـرق فـشـان تــوام کـرد پــاکـبــاز
تــا چــون صـدف کـنـنـد تــرا مـخــزن گـهـربــردار ســوی عــالــم بــالــا کــف نـیـاز
شـبــنـم اگـر ز سـیـر کـنـد مـنـع بـوی گـلصائب شود به مهر خموشی نهفته راز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج