فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦: بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما

بــگــریـز ای مــیــر اجــل از نــنــگ مــا از نــنــگ مــازیـرا نـمـی دانـی شــدن هـمـرنـگ مــا هـمـرنـگ مــااز حــمــلــه هـای جــنــد او وز زخــم ه…

بــگــریـز ای مــیــر اجــل از نــنــگ مــا از نــنــگ مــازیـرا نـمـی دانـی شــدن هـمـرنـگ مــا هـمـرنـگ مــا
از حــمــلــه هـای جــنــد او وز زخــم هـای تــنــد اوسـالـم نـمـانـد یـک رگـت بــر چـنـگ مـا بـر چـنـگ مـا
اول شـرابـی درکشی سـرمسـت گردی از خـوشیبــیـخــود شــوی آنـگــه کــنـی آهـنـگ مـا آهـنـگ مـا
زین باده می خواهی برو اول تنک چون شیشه شوچون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما
هـر کـان مـی احــمـر خـورد بــابــرگ گـردد بــرخـورداز دل فــراخــی هـا بــرد دلــتــنــگ مــا دلــتــنـگ مــا
بـس جـره هـا در جـو زنـد بـس بـربـط شـش تـو زنـدبـس بـا شـهان پـهلـو زنـد سـرهنـگ مـا سـرهنگ مـا
مـاده اسـت مـریـخ زمـن این جـا در این خـنـجـر زدنبـا مـقـنعـه کـی تـان شـدن در جـنگ مـا در جـنگ مـا
گـر تـیـغ خـواهـی تـو ز خـور از بــدر بـرسـازی سـپـرگـــر قـــیــصـــری انــدرگـــذر از زنــگ مــا از زنــگ مــا
اسـحـاق شـو در نحـر مـا خـاموش شـو در بـحـر مـاتــا نـشـکـنـد کـشـتــی تــو در گـنـگ مـا در گـنـگ مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج