فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦: به بزمم دوش یار آمد به همراه رقیب اما

بـه بـزمـم دوش یـار آمـد بـه هـمـراه رقـیـب امـاشـبـی بـا او بـسـر بـردم ز وصـلـش بـی نصـیب امـامرا بی او شکیبایی چه می فرمائی ای همدمشــکـیـب آمـد عـ…

بـه بـزمـم دوش یـار آمـد بـه هـمـراه رقـیـب امـاشـبـی بـا او بـسـر بـردم ز وصـلـش بـی نصـیب امـا
مرا بی او شکیبایی چه می فرمائی ای همدمشــکـیـب آمـد عـلـاج هـجــر دانـم کـو شـکـیـب امـا
ز هر عاشق رموز عشق مشنو سـر عشق گلز مـرغـان چــمـن نـتــوان شــنـیـد از عــنـدلـیـب امـا
خـورد هر تـشـنه لـب آب از لـب مـردم فـریب اواز آن سرچشمه من هم می خورم گاهی فریب اما
بـه حال مرگ افتـاده است هاتف ای پـرستـارانطـبـیـبـش کـاش مـی آمـد بـه بـالـین عـنـقـریب امـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج